Plán EV

Bližší údaje

Plán EV 2017-2018

Podklady pro práci:


Předmět environmentální výchova se vyučuje sedmým rokem v devátém a v pátém ročníku. Tento předmět vyučuje koordinátor EVVO na škole Monika Olšáková.

Environmentální výchova bude určena také jako průřezové téma napříč předměty, jimiž jsou přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, matematika, anglický jazyk, prvouka aj.

EVVO bude plněna i na základě projektů školy, jakými jsou např. Biodiverzita Janovic, Mlha, Bublinková kampaň a výstavba školní zahrady s názvem Zahrada všech smyslů.

Pokračujeme čtvrtým rokem ve spolupráci se ZŠ Lískovec.

V loňském roce podruhé obhajujeme mezinárodní titul v programu Ekoškola ve sdružení Tereza a v BOV.

Zpráva o auditu programu Ekoškola - Eco-schools ze dne 24. 05. 2013, z roku 20. 03. 2015,              z 26. 04. 2017.

SPOI - MŠMT 2017/2018

ŠVP MŠ a ZŠ Janovice s názvem "Učíme se pro život"

Plán práce Ekotýmu ZŠ Janovice sestavený z jejich průběžného plánování

Granty ZŠ Janovice na oblast školní zahrady (krajský úřad Ostrava - zisk dotace 14. 09. 2017

- Kč 70 000,-)

Grant MŽP na téma Podpora denních a pobytových výukových programů a školení.

Cíle:

  1. Začleňování environmentálního vzdělávání do výuky ve všech ročnících napříč předměty.
  2. Vytvořit školní zahradu jako místo pro výuku a výchovu (Zahrada všech smyslů a Oáza radosti a příležitosti).
  3. Udržení návyku ve třídění odpadů a tradice spojené se sběrem papíru, plastů, rozšíření sběru o další suroviny.
  4. Naplnit nedostatečně splněná kritéria v rámci posledního auditu školy.
  5. Pokračování práce ekotýmu složeného z dětí, učitelů, vedení školy, správních zaměstnanců a zástupců obce - Vydání časopisu Ekopis s informacemi o činnosti ekotýmu, o aktivitách pro školu a veřejnost, vytvoření interaktivní výstavy na témata Zvířata, Tělní pokryv živočichů, Ekostezka pro žáky I. stupně, seznamování s faunou a florou v okolí školy atd.
  6. Spolupráce se ZŠ Lískovec: společné setkání žáků a koordinátorů EVVO, výměna zkušeností, společné akce (výšlap, soutěže, atd.).
  7. Úspěšně absolvovat studium Koordinátora EVVO v OV pořádané krajským úřadem.

Oblast                                                                Zodpovídá                                                Termín

Recyklohraní                                             Drahomíra Žižková                                        po celý rok

Sběr                                                  Drahomíra Žižková, Lukáš Pitřík                             po celý rok

Zahrada                                           Ivo Tošenovjan, Monika Olšáková                          po celý rok

Komunikace s obcí, zveřejňování článků      Ivo Tošenovjan, Lukáš Pitřík                                po celý rok

Spolupráce se ZŠ Lískovec                   Monika Olšáková                                               I. pololetí

Podrobnější plán aktivit v jednotlivých měsících naleznete zde:

Krátkodobý a dlouhodobý plán činností Ekoškoly do roku 2017