Být pevní v kramflecích

Naše dlouholeté zkušenosti

  • Zaměřujeme se na rozvoj čtenářské gramotnosti.
  • Ve výuce uplatňujeme metody Kritického myšlení - RWCT.
  • Dlouhodobě a cíleně dbáme na rozvoj pedagogických kompetencí učitelského sboru.
  • Šíříme osvětu o ekologii.
  • Učíme děti plynulému čtení metodou Sfumato.
  • Matematickou gramotnost žáků prvního stupně rozvíjíme prostřednictvím Hejného matematiky.
  • Realizujeme projekt Nanečisto - příprava budoucích prvňáčků.
  • Klademe důraz na mezipředmětové vazby, globální souvislosti.
  • Vzhledem k rychle se měnícímu společenskému a životnímu prostředí aplikujeme do výuky problematiku udržitelného rozvoje, a to nejen v životě školy. 
  • Intenzivně spolupracujeme s místními spolky a naším zřizovatelem - obcí Janovice