Školní jídelna

Vaříme chutně a zdravě

Základní informace

Školní jídelna, kterou Vám představujeme na těchto stránkách, je součástí právního subjektu Základní školy a Mateřské školy Janovice, okres F-M, příspěvková organizace. Vedoucí školní jídelny je paní Zuzana Gurecká.

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, 739 11 Janovice 410, zapsaná u KS v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 170, 
tel. 558681026, IČO: 731 84 357

Vedoucí ŠJ: Gurecká Zuzana

Hlavní kuchařka ZŠ: Mohelníková Petra

Hlavní kuchařka MŠ: Čuboňová Naděžda

Kuchařka ZŠ: Kulihová Jana

Kuchařka ZŠ: Kociánová Iva

Vnitřní řád školní jídelny vyplývá z:

  • Školský zákon 561/2004 Sb.

  • Vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, FN/Metodikou spotřebního koše.
  • Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000.
  • Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení.
  • Vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
  • Vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

  • Rozsah poskytovaných služeb viz Systém HACCP.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelna poskytuje dietní stravování (bezlepkovou stravu, stravu s alergií na mléčné výrobky a laktózu).

K přípravě dietní stravy musí zákonný zástupce doložit potvrzení od lékaře.

Podle § 4 odst.. 9. Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti. Oběd si může vyzvednout u v chodu do kuchyně v ZŠ nebo MŠ. Další den nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit. V případě neodhlášení stravy, zákonný zástupce doplatí režijní náklady, a to  ve výši Kč 46,- za jeden neodhlášený oběd. Na konci měsíce vedoucí školní jídelny provede porovnání odebrané stravy s docházkou v třídní knize. Nedotovaná strava se hradí v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady viz "Pokyny pro výdej stravy do jídlonosičů."

Provozní doba: ŠJ: 06:00 – 14:30 hod., kuchařka v MŠ v ZŠ 06:15 – 14:45 hod.

Rozvrh stravy: Výdej do jídlonosičů:

ranní svačina MŠ 08:15 – 09:00 hod., MŠ kmenová 11:45 – 12:00 hod.

ranní svačina v ZŠ 09:30 – 10:50 hod., MŠ v ZŠ 11:00 – 11:15 hod.

oběd MŠ 11:00 – 12:00 hod., ZŠ 11:00 – 11:30 hod.

oběd MŠ v ZŠ 11:30 – 12:00 hod.

oběd ZŠ 11:35 – 13:45 hod.

odpolední svačina MŠ 14:00 – 14:30 hod.

Pitný režim je v MŠ k dispozici po celý den. Kuchyň zajišťuje pitný režim i družině v ZŠ.

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

Možnost přídavků jídla, kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy.

Možnost doplnění nápojů na oddělení v průběhu celého dne.

Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí Vyhl. 107/2005 Sb., o školním stravování platná od 8. 3. 2005 příloha č. 2.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazovaní na dobu školního roku (tzn. 01. 09. – 31. 08.), ve kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4.

Děti MŠ celodenní stravování 43,- Kč.

Celodenní odklad 46,- Kč.

Polodenní stravování 35,- Kč.

Polodenní odklad 38,- Kč.

Úhrada za stravování dítěte v MŠ je pro zákonné zástupce povinná.

Děti ZŠ 6 - 10 let 27,- Kč.

Děti ZŠ 11 - 14 let 29,- Kč.

Děti ZŠ nad 15 let 31,- Kč.

Způsob úhrady stravného:

Bezhotovostní úhrada formou inkasa z účtu rodičů dítěte (zřídit souhlas s inkasem na dobu neurčitou bez variabilního symbolu) na účet školní jídelny 2800689458/2010.

Platby za stravování se stáhnou z účtu v ZŠ k 5. dni v měsíci na daný měsíc.

Platby za stravování v MŠ se stáhnou k 6. dni v měsíci na daný měsíc.

Hotovostní úhrada se hradí u vedoucí školní jídelny vždy poslední možný den v měsíci na měsíc následující. Na výběr je vždy upozorněno dopředu na nástěnkách v ZŠ nebo internetových stránkách školy.

Výběr stravného v kmenové MŠ probíhá vždy do 10. dne v měsíci na daný měsíc. Informace o přesném datu výběru je vyvěšen na nástěnce v MŠ.

Vyúčtování přeplatků bude provedeno na konci školního roku na účet zákonného zástupce, v hotovosti v kanceláři vedoucí kuchyně.

Přihlašování strávníků:

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři školní jídelny. Přihláška je platná po celou dobu stravování až do jeho ukončení.

Rodiče, kteří hradí stravu pomoci inkasa odevzdají "Povolení k inkasu" u vedoucí školní jídelny.

Přihlášení strávníku v MŠ provádí vedoucí učitelka v MŠ.

Odhlašování obědů:

Odhlašování stravy v ZŠ: osobně nebo telefonicky na čísle 728536543, 558438890 nebo přes aplikaci e- strava, a to vždy den předem do 13:00 hod. V pondělí je možné odhlašovat do 06:00 hod. daného dne.

Odhlašování stravy v MŠ: na telefonních číslech daných tříd, vždy den předem do 13:00 hod., pondělí do 6:30 hod.

Odhlašování zaměstnanců:

Telefonicky nebo v aplikaci e-strava, a to do 13:00 den předem, pondělí do 6:00 hod.

Pokud si zaměstnanec neodhlásí oběd a neodpracuje minimálně 3 hodiny na pracovišti, zaplatí oběd v plné výši.

Podmínky zajištění bezpečnosti, pravidla chování, zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

Dohled nad stravovanými žáky po dobu výdeje jídel vykonávají pedagogičtí pracovníci školy dle pokynu ředitele školy. V prostorách konzumace jídla se strávníci řídí pokyny pedagogického dozoru. Dodržují pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

Při přenosu jídla se chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu.

V případě úrazu jsou strávnici povinní nahlásit tuto skutečnost dohlížejícímu učiteli, který neprodleně učiní odpovídající opatření.

Podmínky zacházení s majetkem ze strany stravovaných žáků

Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny. Strávníci, případně zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. Strávníci jsou povinní nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili zaměstnancům školní jídelny, případně dohledu v jídelně.

Závěrečné ustanovení:

S provozním řádem školní jídelny jsou seznámení všichni při zahájení nového školního roku.

Provozní řád je vyvěšen na nástěnce u školní jídelny a v prostoru šaten v MŠ. Dále je zveřejněn na internetových stránkách školy.

Zpracovala: Gurecká Zuzana

V Janovicích dne 01. 09. 2023

Co rodiče a strávníci možná nevědí o školním stravování

Chtěli bychom vám tímto alespoň ve stručnosti přiblížit fungování naší jídelny, se všemi pravidly, požadavky a zákony, kterými se musíme řídit a přispět tak k většímu porozumění ohledně školního stravování.

Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem jednoho velkého kompromisu. Určitý názor na jídlo má vedoucí školní jídelny, která jídelníček a receptury připravuje. Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje, případně ředitel školy, který je nadřízený jídelny. A své požadavky, často velmi zvláštní, ovlivněné filmy, televizí a časopisy, mají strávníci a jejich rodiče. Do přípravy jídla vstupují navíc požadavky odborníků na výživu, hygienu, ale také finance nebo provozní možnosti jídelny.

Zatímco stát, škola a jídelna jsou o svých požadavcích informování a znají příslušné předpisy, u dětí a jejich rodičů tomu tak často není. Kolik sporů a nepříjemných situací za poslední léta v jídelnách vzniklo jen proto, že rodiče tvrdě uplatňovali své požadavky! Mnoho střetů by odpadlo, kdyby všechny strany znaly svá stanoviska a své možnosti.

Trochu legislativy úvodem

Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla. Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem skutečnou alfou a omegou je vyhláška č. 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Nepředstavuje nijak těžké nebo odborné čtení a tak se s ní snadno může seznámit každý rodič.

Vyhláška stanovuje dva základní požadavky:

  • Rozmezí finančního limitu na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven.
  • Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd (tzv. spotřební koš).

Základní pravidlo zní: Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška č. 137/2004, obsahující pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit v oblasti hygieny. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.

Obědy platím, a proto mám právo...

Cena oběda se skládá ze třech částí: potraviny, mzdy a režie.

Práva rodičů, kteří platí obědy, jsou bohužel dost malá. Poskytování školních obědů je služba poskytovaná hromadně, kde není prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb, a proto se rodiče bohužel musí smířit se stanovenými pravidly.

Druhým důvodem, proč rodiče na leccos právo nemají, je to, že náklady na oběd neplatí v plném rozsahu. Školní obědy jsou u nás výrazně dotovány, míra dotace může být kolem 60%.

Cena oběda, kterou platí rodiče, představuje pouze náklady na potraviny, zatímco mzdové a režijní náklady hradí někdo jiný. A ten někdo si pochopitelně osobuje právo stanovovat, jak má oběd vypadat.

Rodiče tedy platí jen menší část celkových nákladů a jejich právo určovat, jak má oběd vypadat, je značně omezeno.

Mému dítěti nevyhovuje, co dostává na oběd...

Protože stát školní stravování dotuje, poměrně přesně určuje, jak by mělo vypadat složení školních obědů. Není to ale tak, že by vyžadoval vařit jen podle schválených receptur, že by vysloveně zakazoval sladké koláče z pekařství nebo že by ve školách bylo povinné mléko ke snídani.

Vyhláška č.107/2005 obsahuje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka, tzn. spotřební koš, a tu musí jídelny dodržovat. Vedoucí jídelny rozdělí potraviny do určitých skupin (např. maso, mléko, zelenina), jednou za měsíc sečte vydaná množství a dělí počtem obědů. Dostane tak spotřebu těchto skupin na 1 oběd a ta musí s určitou tolerancí odpovídat zmíněné vyhlášce.

Dodržování spotřebního koše bývá předmětem kontroly ČŠI, žádná jídelna si ho nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků. A těch je hodně: více zeleniny a méně zeleniny, více masa a méně masa, méně uzenin, ryb, luštěnin apod. Někdy je možné o těchto požadavcích se školou nebo jídelnou jednat. Je však třeba brát ohled na spotřební koš a finanční náklady s tím vzniklé. Jestliže jídelna dokáže i po splnění vašich požadavků dodržet spotřební koš, pak není problém. Obecně však lze říci, že jakékoli snížení počtu rybích nebo luštěninových jídel bude pro jídelny problematické, protože v těchto skupinách dodržují normu jen tak tak.

Syn dostává malé porce masa...

Přesná hmotnost porce masa (rovněž příloh) není nikde daná, vychází spíše z použitých receptur a ty ji mohou uvádět různě. Vyhláška č. 107/2005 však předepisuje průměrnou spotřebu za měsíc. Např. ve věkové kategorii 11-14 let má dítě za měsíc v průměru dostat 70 g masa na jeden oběd (počítáno v syrovém stavu, takže po technologické přípravě bude masa samozřejmě méně). Kuchařky jistě mohou při mimořádných příležitostech připravit porce masa např. 100 g, ale příště zase musí ušetřit, takže např. do rizota dají masa jen 50 g.

V případě nespokojenosti si můžete nechat porci zvážit. Pokud by jídelna dlouhodobě podávala např. žákům druhého stupně vetší porce masa, překročí spotřebu masa danou vyhláškou a velmi pravděpodobně také nedodrží finanční limit. A to si žádná jídelna nedovolí, protože na nákup potravin má jen ty peníze, které vybere od rodičů.

V naší jídelně se vaří podle zastaralých receptur...

V České republice neexistují předepsané receptury pro školní stravování. Jsou jen některé, které se obecně doporučují, ale ani ty jídelna nemusí používat. Nelze však zjednodušeně říci, že jídelna si může vařit, co chce. Musí se vejít do stanovených finančních limitů a současně musí splnit spotřební koš. Splnit současně oba požadavky není jednoduché. Natolik jídelnu omezují, že si nemůže v jídelníčku dovolit žádné extravagance a musí vařit podle platných doporučení.

Navíc působí ještě další tlak: tlak strávníků, kterých ubývá. Proto v mnoha jídelnách hledají a vymýšlejí nové receptury, kterými by strávníky upoutali. Situaci jim usnadňuje to, že v posledních letech vyšlo několik nových receptářů s moderními recepty pro školní stravování.

Složení jídelníčku je hrozné...

Pro kombinace receptur a jejich výskyt v měsíčním jídelníčku neexistují přesná pravidla. Vedoucí jídelny musí sestavit jídelní lístek především s ohledem na to, aby dodržela výživové normy. Od roku 2015 mají jídelny k dispozici Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví, které například uvádí: maximálně 2 sladká jídla měsíčně, 2 krát měsíčně ryby, 4 krát měsíčně bezmasé jídlo apod. Zkušenosti ukazují, že když jídelna tato doporučení respektuje, většinou také dodrží spotřební koš.

Některé potraviny by měly ve školách zakázat...

Úzkostlivé maminky se ptají, jak je možné, že se v jejich jídelně podává uzené maso a uzeniny vůbec, a mají obavu z jejich škodlivost. Také by rády, aby se nepoužívaly umělé margaríny (jinde ovšem, aby se nepoužívalo máslo). Někdo má strach ze sójového masa, obavy panují také nad vnitřnostmi, mákem.

Všechny potraviny, které jsou dostupné na českém trhu, jsou zdravotně nezávadné a vyhovují zákonu o potravinách č. 110/97. Z tohoto důvodu nelze jejich používání jednoduše zakázat. Jde spíše o to, jak často se dětem podávají a jak vhodné jsou pro danou věkovou kategorii. Touto problematikou se zabývá i zmíněné Nutriční doporučení a můžete ji prodiskutovat s vedoucí vaší školní jídelny.

Školní oběd by měl být i po dobu nemoci a o prázdninách...

Starší rodiče si ještě pamatují, že oběd mohlo dítě odebírat v době nemoci a také o prázdninách. Dnes to již neplatí a někteří rodiče to považují za zlovůli kuchařek či jejich lenost vařit v době prázdnin. Není tomu ale tak. Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují také školní výlety, soutěže a další podobné akce. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již ne. Nic však rodičům nebrání v tom, aby v takových případech dítěti zakoupili oběd za plnou (nedotovanou) cenu.

Dietní strava pro nemocné děti...

V jídelnách přibývá dětských strávníků, kteří potřebují dietní stravu, nebo vyžadují stravu vegetariánskou, veganskou apod. Na podávání těchto druhů jídel není právní nárok. V legislativě je částečně upravena příprava některých druhů uznaných diet: musí například probíhat ve spolupráci s registrovaným nutričním terapeutem či lékařem. Jídelna není povinna dietní stravu připravovat, záleží čistě na možnostech kuchyně a pochopení a kvalifikaci kuchařek. Příprava dietních jídel vyžaduje odborné znalosti a proškolenou pracovní sílu, která v jídelnách často není. V jídelnách mateřských škol existuje možnost, že po domluvě s ředitelem školy rodiče dietní stravu připraví doma, do jídelny ji donesou a personál ji pouze ohřeje a naservíruje. V základních školách toto oficiálně není.

Ing. Pavel Ludvík - redakce portálu Jidelny. Cz, duben 2019