Žákovská rada

Jsme zde pro své spolužáky

Žákovská rada, někdy také Žákovský parlament, působí na naší škole již řadu let a má za sebou mnoho úspěšných aktivit, které obohatily čas žáků v rámci školní docházky. Aktuálně slavíme dvanácté výročí založení. V průběhu uplynulých období jsme prošli intenzivním vývojem spojeným se způsoby vedení tohoto uskupení, s pestrou škálou osobnostního uplatnění žáků s různorodým zaměřením, čímž každý vnášel a vnáší do dění uvnitř i navenek své představy, myšlenky, nápady. Každý má příležitost uplatnit svůj talent, svůj důvtip, fantazii, prezentovat své názory před ostatními spolužáky či před vedením školy, jemuž by měla být Žákovská rada rovnocenným partnerem při řešení situací vztahujících se k potřebám žáků. Příprava a mnohdy i samotné akce se dějí mimo vyučování i v rámci něho. To znamená, že žáci pracují s vnitřní motivací, což považujeme za značně velký posun vpřed. Smyslem a cílem Žákovské rady je vést děti k zodpovědnosti, vzájemné spolupráci a komunikaci mezi sebou i mezi třídními kolektivy.

Zástupci jednotlivých ročníků, kteří se stávají členy Žákovské rady, jsou voleni v rámci kolektivů vždy na začátku školního roku, tedy v měsíci září. Jedná se o děti v rozpětí nově páté až deváté třídy. Ještě v témže měsíci následuje prvotní společné setkání, na němž probíhá plánování, diskuse, vzájemné poznávání se, rozdělení rolí a zodpovědnosti za jednotlivé oblasti působení i tvůrčí činnost. Během celého školního roku se uskutečňují pravidelná každotýdenní setkání, na nichž jsou dolaďovány aktuálně připravované akce.

Právě probíhající rok je ve znamení snahy pozvednout z prachu dříve realizované akce, ve znamení inovace, nových nápadů, větší orientace na komunikaci mezi jednotlivými složkami školy, jimiž jsou vedení, třídní učitelé, žáci. Stále připravujeme sportovní turnaje, barevné dny či bláznivé dny, vědomostní soutěže, zábavné aktivity. Důležité je, aby do příprav byli zapojeni všichni členové, neboť jen tak můžeme děti vést k vědomí potřeby pracovat v týmu a potřeby jeden druhého. I nadále se orientujeme na finanční podporu vybraných charitativních projektů a na oblast ekologickou, tedy sběr tříděného odpadu, což je náš jediný zdroj příjmů směřovaný k dětem prostřednictvím nákupu odměn za různá soutěžní klání i k výše zmíněným dobročinným sbírkám. Věříme, že naše práce má smysl, i když je stále co zdokonalovat. Domníváme se však, že naše dvanáctiletá tradice a úspěchy z předchozích let hovoří samy za sebe.

Dne 08. listopadu 2017 se uskutečnila historicky I. konference žákovských parlamentů MSK, které jsme se zúčastnili i my. Jsme potěšeni, že jsme se za naši dlouholetou práci stali jednou z pěti oceněných z celkového počtu více než dvaceti zúčastněných škol. Velice si onoho ocenění, které jsme převzali z rukou paní Mgr. Hany Wiedemanové, vedoucí Konzultačního centra pro ŽP MS kraje, a pana Mgr. Stanislava Folwarczného, náměstka hejtmana kraje, vážíme a je pro nás velkou ctí.