Česká školní inspekce

Odkaz na inspekční zprávy týkající se naší školy:

Informace o České školní inspekci jako národní autoritě pro hodnocení kvality a efektivity vzdělávání.

Česká školní inspekce je národní autoritou pro hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání zahrnujícího mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy a všechna školská zařízení (např. školská poradenská zařízení, střediska volného času, školní jídelny apod.), samostatným správním úřadem České republiky s celostátní působností zřízeným ze zákona, organizační složkou státu a služebním úřadem podle zákona o státní službě. Organizačně je Česká školní inspekce členěna na ústředí se sídlem v Praze a 14 krajských inspektorátů. Vedoucím úřadu je ústřední školní inspektor.

Působnost České školní inspekce spočívá zejména v zajištění externího hodnocení kvality a efektivity vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky, a to prostřednictvím sledování, hodnocení a kontroly vzdělávání, výchovy a školských služeb poskytovaných veřejnými, soukromými i církevními školami a školskými zařízeními zapsanými ve školském rejstříku.

V rámci inspekční činnosti Česká školní inspekce získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy, zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů a dále podmínky a průběh poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem, vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, a vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných školám a školským zařízením.

Česká školní inspekce provádí inspekční činnost také na základě stížností, podnětů a petic, které svým obsahem spadají do její působnosti, inspekční činnost pro účely přiznání dotací soukromým školám a školským zařízením a také další činnosti na základě školského zákona a prováděcích právních předpisů.

Důležitou součástí činností České školní inspekce je také národní zjišťování a ověřování výsledků žáků na základních, středních i vyšších odborných školách, v různých vzdělávacích oborech, vzdělávacích oblastech i gramotnostech, a také příprava, realizace a vyhodnocování mezinárodních šetření výsledků žáků a mezinárodních zjišťování názorů a postojů učitelů a ředitelů škol v České republice.

Inspekční činnost je vykonávána ve školách a školských zařízeních zejména prezenčně a v případě potřeby také prostřednictvím inspekčního elektronického zjišťování. Povinností škol a školských zařízení je poskytnout České školní inspekci plnou součinnost