Prevence aneb Kostky jsou vrženy

Připraveni na život i do života

Dnešní doba otevírá dětem a mladým lidem dveře do světa nepřeberných možností, aniž by si oni sami uvědomovali, jaká nebezpečí a jaké nástrahy na ně mohou za těmito pomyslnými dveřmi čekat a výrazně zasáhnout do jejich životů - ať již v pozitivním, či negativním pojetí. V důsledku této skutečnosti usilujeme jako škola o spoluúčast na vytváření podmínek jejich aktivního a smysluplného trávení nejen studijního, ale rovněž volného času. Chceme jim poskytnout prostředí pro jejich aktivní a zdravý životní styl, nabízíme oporu v nelehkých životních situacích, snažíme se rozvíjet jejich komunikační dovednosti, společně vyhledávat opěrné body v rámci skupin, a to především se značným důrazem na utváření kompetencí a prvků osobnostně sociální výchovy. Nárůst různorodých rizikových forem chování se stává čím dál větším celospolečenským problémem. Uvědomujeme si, že děti patří k nejohroženější skupině, a proto je důležité započít primární prevenci zejména v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o konkrétních oblastech rizikových forem chování, naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. To vše na základě přiměřenosti věku jednotlivých žáků. Každoročně realizujeme řadu projektů jako škola samostatně. Opakovaně či nově však spolupracujeme také s řadou organizací orientovaných právě na oblast prevence.

Život je koloběh, který nikdy nekončí. Stejnými slovy by se dal postihnout i koloběh, jenž představuje úsilí vychovávat děti v různých sférách bytí. A právě k této výchově napomáhá i vedení v rámci. Jedno známé české přísloví praví "Ohýbej proutek, dokud je mladý". Podíváme-li se na dnešní životní styl dětí a mládeže, shodneme se jistě na skutečnosti, že vyrůstají ve zcela jiných poměrech než jejich rodiče nebo prarodiče. Jsou vystaveni mnoha možnostem volby, kam směřovat svůj život či jak trávit volný čas apod. Jsou každodenně vystavováni vlivu reklamy, která nabádá ke konzumnímu způsobu života. Vše je postaveno na svobodné vůli jedince, který je mnohdy uváděn ve zmatek a jen stěží je schopen se ihned rozhodnout pro správný krok, správné řešení situace, v níž se aktuálně nachází. Když k tomu všemu připočítáme nezastavitelný vývoj různorodých technologií, je nutno si uvědomit, že vše výše zmiňované s sebou přináší i jistá rizika. Proto se i my snažíme děti navést správným směrem. Konečná volba však spočívá na nich samotných. Je důležité, aby si uvědomovaly, že každá mince má dvě strany a že je nezbytné získat pohled na různé věci z různých úhlů.

Naší snahou v rámci vzdělávání a výchovy dětí je předávání nezbytných a pro život důležitých informací a poznatků nastupujícím generacím, jež jednou zaujmou naše místa. Proto považujeme za značně přínosné a obohacující různorodé exkurze a přednášky na rozličná témata - návykové látky, rizikové sexuální chování, poruchy příjmu potravy, problematika internetu a sociálních sítí, šikana, kyberšikana, netolismus a mnoho dalších. Do oblasti prevence spadá celá řada aktivit, jež škola realizuje samostatně - projekty napříč ročníky, práce Žákovské rady, práce Ekoškoly, adaptační pobyty - a aktivit, v nichž spolupracuje s pomocnými či kultruně a výchovně vzdělávacími organizacemi - Den ochrany obyvatelstva, divadelní představení, různorodé exkurze a podobně.

Mgr. Lukáš Michael Pitřík