Granty
Dotační programy

Zahrada všech smyslů. Za podpory Moravskoslezského kraje.

Zahrada všech smyslů v Janovicích ožívá

Na základě získaných dotací (Moravskoslezský kraj a společnost IKEA) pro naši přírodní Zahradu všech smyslů jsme zahájili první přípravné práce na podzim roku 2017. V loňském roce jsme naplánovali jednotlivé prvky zahrady, objednali hnojivo, navštívili okolní školy se zajímavými zahradami, vytvořili dřevěné příbytky pro živočichy a s deváťáky nasbírali horniny pro bylinkovou spirálu. 

S prvními jarními dny jsme začali plánovat konkrétní kroky pro budování jednotlivých stanovišť. Setkali jsme se s zahrádkáři Janovic, s paní zahradnicí Běrskou a s panem místostarostou Běrským. Cennými radami nám přispěli k tomu, abychom plánovali uvážlivě a mysleli na mnoho důležitých věcí. 

Do tvorby zahrady jsme začlenili žáky, učitele, zástupce obce. Naším cílem bylo vtáhnout do této aktivity také rodiče a další přátele školy. Pozvali jsme všechny na dobrovolnou brigádu v sobotu 28. 04. 2018. Vysoká účast předčila naše očekávání, neboť nám přišlo pomoci 65 dobrovolníků. V krásném jarním počasí přišli celé rodiny a sourozenci, učitelé a další dobrovolníci. Oceňujeme, že přinesli různé dobroty, vlastní nářadí, rozmanité rostliny, nápady a hlavně hodně energie a odhodlání k tomu, aby nám pomáhali měnit prostředí naší školy. 

Díky společnému úsilí jsme stihli udělat dva vyvýšené záhony, nachystat Babiččinu zahradu, udělat 1. část pro živý habrový plot, proplést zlatý déšť pro vchod do zahrady, přenést horniny, prosít velké množství zeminy a podobně.

Rádi bychom poděkovali paní Běrské za její cenné rady, rostliny, které škole věnovala, paní Zdrálkové za rostliny od zahrádkářů a za pracovní nářadí, které darovala škole. Dále děkujeme panu Pastorkovi za šťávy, které donesl dětem na posilněnou v rámci pitného režimu, panu Lážoviza několik bedýnek rostlin. Výčet dárců by byl velmi dlouhý, protože mnoho dětí i dospělých přišlo s nějakou rostlinkou, moučníkem nebo nápadem.

Velkým přínosem tohoto dne bylo značné množství vykonané práce, nečekaně velký počet dobrovolníků, ale také maminka, která se přihlásila do ekotýmu a která nám chce pomáhat intenzivněji s naší přírodní zahradou.

Pěkně připravenou zahradu našli v pondělí žáci školy v rámci Dne činů, který jsme si stanovili na 30. 04. 2018. Děti 4. až 9. třídy pracovaly na jednotlivých prvcích zahrady. Čtvrtá a osmá třída tvořila živý plot z habrů. Pátá třída sadila první rostlinky na vyvýšený záhon, šestá třída přesévala zeminu. Sedmá třída tvořila bylinkovou spirálu z hornin z Janovic, devátá třída dělala záhony pro květiny.

Starší žáci se činili i další pondělí, 07. 05. 2018, kdy pokračovali v dalších nezbytných činnostech, jako je tvorba nášlapů v tzv. Babiččině zahradě, vznikl domeček z popínavých fazolí, byly zasazeny další rostliny, chystal se pařez na osázení, dokončoval se živý plot z barevných keřů, rovnala se půda, byly posekány keře.

Práce na zahradě budou pokračovat, toto je jen první krok k dalším změnám. Pro další podporu naší zahrady jsme podali grant v rámci nadace Hyundai a plánujeme kontinuálně pokračovat ve spolupráci i s krajským úřadem. Děkuji všem za úsilí, s kterým pracují. Žákům za pracovitost a tvořivost, učitelům za trpělivost a spolupráci, rodičům za nápaditost a štědrost, veřejnosti za podporu a vedení školy za vstřícnost a velkou oporu.

Mgr. Monika Olšáková


Další finanční grant pro janovickou ekoškolu

Základní škola získala další významnou částku ve výši Kč 70.000,- na podporu environmentálních a zejména badatelských aktivit na základě dotačního programu na podporu vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje. Těšilo nás, že tento program byl podpořen v plné výši a také získal druhý nejvyšší počet bodů v rámci všech podaných žádostí. Náš projekt s názvem Bádáme s přírodou vychází z přírodních podmínek naší obce, která leží v nádherném prostředí na úpatí Beskyd. Obec Janovice se vyznačuje pestrou druhovou rozmanitostí fauny a flóry, regionálně zajímavými místy a nádhernými výhledy do krajiny. Rádi bychom přitáhli pozornost jak samotných žáků, tak celé veřejnosti k těmto pozoruhodným místům a pokusili se u nich iniciovat zájem o pozorování, bádání a objevování krás okolí.

Formou pěti oboustranných naučných badatelských tabulí budeme na několika místech naší vesnice zkoumat ekosytém les, louka, voda, sad a okolí školy. Podpoříme tak Badatelsky orientovanou výuku, kterou již naši žáci několik let absolvují zejména v přírodovědných předmětech. Propojíme tímto edukativní ráz školy s okolním prostředním obce. V rámci tvorby tabulí nabízíme i tzv. chytré řešení, kdy budeme na jednotlivých panelech pracovat s pomocí moderních technologií za podpory iPadů, počítačové techniky, mobilních aplikací, jež využijeme jak při jejich tvorbě, tak i jako informační zdroj pro jednotlivé QUEST stanoviště na zastaveních po ekostezce. Podstatou bude experimentální práce v rámci bádání nad krajinou daného ekosystému.

Na každé oboustranné tabuli budou přírodní, geografické a někde i historické zajímavosti. Při studiu a pozorování přírody i tvorbě naučné stezky se školáci naučí mnoho nových dovedností, které by v běžné výuce ve školní třídě nezískali.

Naše ekologická zastavení po Janovicích by měla být zprovozněna koncem října tohoto roku.

Mgr. Monika Olšáková


Škola získala další finanční příspěvek na školní zahradu

Základní škola Janovice je místem s ekologickou tradicí. Jsme si vědomi toho, že naše škola se díky programu Ekoškola začala proměňovat "zevnitř". Za posledních několik let urazila velký kus cesty, který je poznat na chování a jednání nejen žáků, ale i učitelů a vedení školy. Nyní jsme začali své aktivity směřovat za budovu školy. Již dlouhodobě se zamýšlíme nad proměnou okolí naší školy tak, abychom děti vylákaly více učit se, pracovat a scházet se venku. Jsme přesvědčeni, že venkovní prostory jsou ideálním místem pro navazování přátelství, pro prohlubování spolupráce mezi žáky a učiteli, pro objevování přírodních zákonitostí.

V rámci získaného grantu Zahrada všech smyslů bychom chtěli vyřešit deficit vody na školní zahradě, a zajistit jí tak "pitný režim". Prostřednictvím výzvy IKEA, kterou organizovalo vzdělávací centrum TEREZA, chceme teoretické poznatky o významu a využití vody v krajině aplikovat do konkrétních kroků ve výuce.

Do výzvy s názvem Měníme školu s IKEA se přihlásilo 21 škol České republiky. IKEA Česká republika a vzdělávací centrum TEREZA vybraly deset nejzajímavějších nápadů žáků ze základních a středních škol v ČR. Změnami na svých školách chtějí přispět ke zlepšení životního prostředí. Získali jsme tak dalších 10 000,- Kč.

Cíle našeho záměru:

 1. Seznámit žáky s významem a potřebností (zejména) dešťové vody v krajině.
 2. Propočítat s žáky množství vody, kterou by mohly nádoby na školní zahradě zadržet. Porovnat vlastnosti vody dešťové a vody potrubní (kvalita, cena apod.)
 3. Vybudovat zásobárnu přírodní dešťové vody na naší školní zahradě v podobě 4 sběrných sudů - 2 budou u okapů ze střechy školy, 2 budou v prostoru zahrady.
 4. Dále umístit 2 pítka pro ptáky, 2 pítka pro ježky.
 5. Seznámit žáky s péčí a manipulací s nádobami na dešťovou vodu.
 6. Vytvořit informační materiály a plakáty o významu (dešťové) vody v krajině jak pro školní, tak i obecní veřejnost.
 7. Seznámit zástupce obce a spoluobčany s projektem Živá voda pro školní zahradu.

Při promýšlení vzniku nové zahrady jsme uvažovali nad mnoha souvislostmi a okolnostmi. Kdo se bude o zahradu starat, kdo bude sestavovat jednotlivé prvky zahrady. Naše plány jsme promýšleli se skupinou žáků na první schůzce ekotýmu ve školním roce 2017/2018 a zjistili jsme, že nemáme zdroj pro zalévání rostlin v zahradě. Na tuto skutečnost upozornily starší děti ekotýmu. Proto jsme s dětmi tento nápad předložili panu řediteli Ivo Tošenovjanovi a ten slíbil, že budeme společně přemýšlet nad finančními zdroji pro vznik zásobáren vody k zalévání. Následně přišla možnost přihlásit se do výzvy IKEA a tímto způsobem se nyní snažíme získat finanční prostředky na nákup materiálů a nádob pro sběr dešťové vody.

Žáci školy budou:

 • vytvářet plakáty a letáčky pro osvětu zalévání a významu dešťové vody v krajině,
 • propočítávat spotřebu vody a graficky znázorňovat do tabulek a do grafů,
 • psát vodní příběhy a vodní události.

Žáci ekotýmu budou:

 • vybírat vhodné nádoby na sběr dešťové vody a pítka pro ptáky, ježky,
 • v předem daných obdobích pak sledovat jednotlivé nádrže a informovat o jejich využití své spolužáky i veřejnost.

Naším hlavním cílem je, aby žáci pochopili význam vody a také skutečnost, proč je důležité vodou šetřit. Uvědomí si koloběh vody v krajině. Žáci se seznámí s principy šetrného užívání dešťové vody a šetrné spotřeby.

Mgr. Monika Olšáková


Zvířecí příbytky pro školní zahradu

Nejen člověk, ale i každé zvíře potřebuje mít svůj příbytek.

V rámci tvorby naší Zahrady všech smyslů jsme získali finance na zahradní domečky pro zvířata.

Jedním z našich cílů je přispět k obnově tradičních zahrad s ovocnými stromy a záhony, neboť jsou přirozeným hnízdním stanovištěm zvířat. Rádi bychom docílili, aby se děti vracely k významu krajiny jak pro člověka, tak i pro ekosystémy. Dílem bychom rádi podpořili pestrost krajiny, a to z důvodu posílení přirozených podmínek pro živočichy.

Nemyslíme si, že by zvířata byla na naší pomoci závislá, avšak domníváme se, že přikrmováním a vyvěšováním budek jim určených jim pomáháme.

Pod vedením Lukáše Pláničky, Veroniky Bortlové a střediska volného času Klíč žáci deváté třídy na čtyřech setkáních tvořili ptačí krmítka a ptačí budky, netopýří budky a hmyzí hotely. Každé setkání bylo vedeno tak, aby děti více porozuměly tématu a souvislostem, než aby si pamatovaly jednotlivé informace. Lektoři vycházeli z toho, co už žáci o zvířatech a jejich příbytcích vědí. Na základě besedy děti získaly nové informace a vytvořily si nové poznatky o prostorech pro živočichy. Na závěr pak pokaždé žáci prakticky tvořili domky pro zvířata.

První setkání proběhlo koncem listopadu, kdy studenti vyrobili krmítka pro ptáky. Když nastává období podzimu a zimy, hmyz zalézá do úkrytu, teplota klesá k bodu mrazu, mají někteří ptáci problém s obstaráváním potravy. Z tohoto důvodu jim my lidé pomáháme tuto potravu obstarat, stavíme jim krmítka a zajišťujeme jim potravu. Děti si s touto první výzvou dobře poradily a na závěr lekce měly tři krásná dřevěná krmítka.

Druhé setkání se uskutečnilo na počátku prosince a žáci vytvářeli ptačí budky. Ptačí budka je domov a úkryt pro ptáky, kteří si nejsou schopni vytvořit vlastní dutinu nebo o ni přišli. Do naší sbírky jsme přispěli opět třemi krásnými stavbami.

Na třetím setkání děti vyrobily budky pro netopýry. V současnosti ubývá skulin a spár ve zdech domů, do kterých se netopýři stěhovali. Naštěstí jim můžeme pomoci a do své zahrady umístit speciální budky - náhradní domov pro netopýry. Opět jsme vytvořili tři krásné exempláře těchto příbytků.

Závěrečná schůzka byla ve znamení hmyzích hotelů. Žáci vytvořili dřevěnou konstrukci, kterou na jaře vyplní různými druhy přírodního materiálu s cílem poskytnout hmyzu bezpečné prostředí. Význam hmyzích domů je zřejmý - představují v zahradě nejen okrasný prvek, ale přilákají do zahrady hmyz, který se postará o opylování, pomůže i v boji se škůdci. Nám se podařilo vytvořit dvě impozantní stavby.

Aby dřevěné domky nezahálely do jara ve skříních, vytvořili jsme v mezipatře budovy školy výstavu těchto zařízení. Chceme, aby se mohli i ostatní děti a učitelé dozvědět zajímavé a důležité informace o jednotlivých příbytcích a seznámili se s jednotlivými stavbami.

Děkujeme centru Klíč F-M za odborné vedení, Odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje za finanční příspěvek.

Osobně bych ráda poděkovala žákům deváté třídy za spolupráci a výrobu krásných a účelných zvířecích domků.

Mgr. Monika Olšáková