Granty

Dotační programy

Nových možností a výzev, jež se nám naskytují. Nebojíme se vstupovat do řady projektů a grantů na místní, krajské, republikové či mezinárodní úrovni. Realizujeme řadu vlastních výchovně-vzdělávacích projektů napříč všemi ročníky. Společně s dětmi tvoříme, budujeme a chráníme svět kolem sebe a stále se učíme novým věcem.Dovolujeme si Vám předložit výstupy našich žáků v rámci zájmového kroužku Mediální gramotnost, jenž byl podpořen z dotace O2 Chytrá škola.

V kroužku si děti mohly vyzkoušet mnoho nového z dané oblasti a mimo jiné získat řadu užitečných vědomostí a zkušeností, jako:

 • Dívat se na informace z různých úhlů.
 • Pracovat s dlouhodobým projektem, pracovat jako tým.
 • Hledat a umět si položit výzkumnou otázku.
 • Vytvořit dotazník, aby odpověděl na výzkumnou otázku.
 • Ví, k čemu slouží koláčové a k čemu sloupcové grafy, umí je použít a interpretovat. Hledat v nich to důležité.
 • Poznaly jeden veřejně dostupný typ grafického nástroje (Canva), dokáží v něm tvořit - prezentaci, pozvánku, leták.
 • Znají možnosti zadávání dotazníků - papírově i on-line, poznaly on-line prostředí Vyplnto.cz.
 • Osahaly si práci s excelem - tvorba tabulek a grafů.
 • Seznámily se s prací s powerpointem - tvorba s použitím animací, hudby aj.

V kroužku si děti mohly vyzkoušet mnoho nového z dané oblasti a mimo jiné získat řadu užitečných vědomostí a zkušeností, jako:

 • Dívat se na informace z různých úhlů.
 • Pracovat s dlouhodobým projektem, pracovat jako tým.
 • Hledat a umět si položit výzkumnou otázku.
 • Vytvořit dotazník, aby odpověděl na výzkumnou otázku.
 • Ví, k čemu slouží koláčové a k čemu sloupcové grafy, umí je použít a interpretovat. Hledat v nich to důležité.
 • Poznaly jeden veřejně dostupný typ grafického nástroje (Canva), dokáží v něm tvořit - prezentaci, pozvánku, leták.
 • Znají možnosti zadávání dotazníků - papírově i on-line, poznaly on-line prostředí Vyplnto.cz.
 • Osahaly si práci s excelem - tvorba tabulek a grafů.
 • Seznámily se s prací s powerpointem - tvorba s použitím animací, hudby aj.

Janovická škola má novou fyzikálně chemickou laboratoř


...a řada dalších:

NOVÁ EKOSTEZKA OBCE JANOVICE 
Interaktivní materiály

Badatelská tabule číslo 1

Na této tabuli je možno zjistit informace o stáří budovy školy, zapojení do environmentálních programů, v rámci kterých škola získala finanční prostředky, spolupráci s dalšími subjekty a schéma řízené činnosti ve škole v rámci ekologických programů. Součástí je quest s básní jedné z janovických rodaček. Součástí tabule je QR kód. V něm se mimo jiné skrývá jméno výše zmíněné - Božena Peterková.


Badatelská tabule číslo 2

Na této tabuli můžete získat informace o Sadu Petra Bezruče, regionální informace, příklady badatelských otázek našich žáků, nápady na činnosti v sadu a quest. 

A jaké jsou další možné aktivity v sadu?

Odpovědi na badatelské otázky žáků (lze vyčíst z QR kódu):

Je v sadu více listnatých nebo jehličnatých stromů?

Odpověď zní: Listnatých.

Je v sadu více stromů škrtič nebo mazel?

Odpověď zní: Mazel.

Pozn.:

Quest 1 (odpověď v QR kódu) - odpověď zní: Petr Bezruč.

Quest 2 (odpověď v QR kódu) - odpověď zní: Ludvík Magdoň. 


Badatelská tabule číslo 3

Na tomto panelu je možno získat informace o ekosystému les, regionální informace o Hradisku a Ondrášovských slavnostech, příklady badatelských otázek našich žáků či nápady na činnosti v lese. Součástí je rovněž quest.

A jaké jsou další možné aktivity v lese?

Odpovědi na badatelské otázky žáků (lze vyčíst z panelu):

Jak staré jsou stromy v Hradisku? 

Odpověď zní: 80 - 100 let.

Jak vznikl název Hradisko? 

Odpověď zní: Dle prudkého svahu označeného jako Hůra (lidově Hůrsko či Hradisko).

Pozn.:

Quset 1 (dpověď v QR kódu) - odpověď zní: 2018.

Quest 2 (odpověď v QR kódu) - odpověď zní: Myslivcům.


Badatelská tabule číslo 4

Onen panel přináší informace o ekosystému pole, regionální informace o zemědělské půdě, příklady badatelských otázek našich žáků, nápady na činnosti na poli a opět quest.

A jaké další aktivity lze uskutečnit na poli?

Odpovědi na badatelské otázky žáků (lze vyčíst z QR kódu):

Jaké plodiny se nejčastěji pěstují na polích v Janovicích?

Odpověď zní: Pšenice, ječmen, kukuřice a brukev řepka olejka.

Pozn.:

Quest (odpověď v QR kódu) - odpověď zní: 1 323 m.


Badatelská tabule číslo 5

Na tomto panelu je možno získat informace o ekosystému rybník, regionální informace o vzniku tohoto místa, příklady badatelských otázek našich žáků, údaje o druhové rozmanitosti zmíněné lokality, návštěvní řád a nápady na činnosti u vody. Součástí je rovněž quest.

A jaké další aktivity je možné realizovat u rybníka?

Odpovědi na badatelské otázky žáků (lze vyčíst v QR kódu):

Jak dlouho trvá proces, než se z nakladeného vajíčka vyvine žába?

Odpověď zní: Více než 2 měsíce (odpověď a).

Pozn.:

Quest (odpověď v QR ódu) - odpověď zní: Kachna divoká.


Multimediální jazyková laboratoř ZŠ Janovice

Jedná se o projekt v rámci výzvy MAS Frýdlantsko-Beskydy - IROP - infrastruktura pro základní, střední a vyšší odborné školy, pod číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006825.

Předmětem projektu bylo vybudování nové multimediální jazykové laboratoře (MJL) a zajištění bezbariérového přístupu. Projekt je zaměřen na vybudování MJL odpovídající současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byla na požadované úrovni technického vývoje a umožňovala rozšíření moderních forem výuky.

Jsme rádi, že se nám tuto učebnu podařilo vybudovat a doufáme, že to povede k ještě vyšší úrovni vzdělávání na naší škole.

Chceme tímto zároveň poděkovat MAS Frýdlantsko - Beskydy, z.s. za spolupráci a pomoc při náročné přípravě a realizaci projektu.

Ivo Tošenovjan - ředitel školy


Zahrada všech smyslů. Za podpory Moravskoslezského kraje.

Druhá brigáda na školní zahradě

I když nad Janovicemi bylo v sobotní zářijové ráno plno velkých černých mraků, přesto se učitelé, rodiče i žáci sešli v hojném počtu na další sobotní dobrovolné brigádě.

V plánu bylo tvarovat nové jezírko, upravit a zpevnit "válenu", pokračovat v dalších pracích na zahradě. Musíme ocenit, že to 22 dospělých a 23 žáků vzalo pěkně od podlahy.

Paní učitelka Blanka Barvíková a děti upravily okolí při vstupu do zahrady pod keři zlatého deště. Pan Mohelník a pan Jurtík bezvadně upravili válírnu pod borovicí. Milotovi vytvarovali budoucí skalku, která vznikla ze zeminy od jezírka. Jezírko připravili k dalšímu tvarování paní učitelka Markéta Kijonková s panem Konečným, s panem Kvasničkou a s panem Menšíkem. Kanál pro elektřinu k jezírku nachystal a vykopal pan Bína, pan Prokop a mladíci, kteří navštěvovali naši školu - Ondra Grzymek, Pavlik Bína. Zeminu pod rakytníky upravila paní Grzymková, paní Kubíčková s paní Andreou Žižkovou. Paní Prokopová s paní Žitníkovou a dalšími dětmi krásně plely záhonky v Babiččině zahradě. Paní Alenka Žilková svědomitě zasela semínka trávy na místech ovlivněných stavbou. Paní Kvasničková s dětmi bezvadně upravila okolí starého pařezu a živého plotu, kde velmi pomohla i paní Zrzavá. Těžkou práci uvnitř jezírka a tvorbu bahenní zóny bravurně zvládli pan Jaroslav Milota a pan Richard Menšík. Občerstvení po celou dobu zajišťovala naše bývalá žákyně Eliška Mohylová. Děti naší školy pomáhaly, kde se dalo - od bylinkové spirály, přes sběr kamenů v zahradě až po úpravu terénu.

Udělalo se velké množství práce, ve které budou žáci školy pokračovat v pracovních činnostech, v hodinách environmentální výchovy, v přírodovědě, prvouce a v dalších předmětech.

Těší nás, že je mnoho přátel naší školy, kteří nám svými činy pomáhají měnit zahradu na inspirativní místo k učení i k odpočinku. Zveme všechny, kdo chcete přispět k zvelebení okolí školy, abyste nás provázeli na dalších připravovaných akcích. Nejbližší bude 27. 09. a bude to oslava naší zahrady, kde budeme připravovat výrobky, chuťovky i náměty na práci na zahradě. Zahrada je totiž nejen pestrý ekosystém, ale je to také nejlepší interaktivní učebna, laboratoř či ateliér.

Děkujeme ještě jednou upřímně všem, které neodradilo počasí a našli si čas s námi tvořit místo, ve kterém nám je už teď hezky.

Ivo Tošenovjan, Monika Olšáková


Zahájení prací na výstavbě školního jezírka

Ačkoliv prostor pro výstavbu vodního ekosystému ještě zeje prázdnotou, již nyní započaly zahajovací práce na výstavbě přírodního jezírka na půdě nové školní zahrady. Na základě získané dotace Nadačního fondu Hyundai ve výši Kč 93 000,- se nyní domlouváme se zainteresovanými stranami na konkrétních krocích realizace našeho záměru.

Velkou pomocí byla schůzka s panem zahradním architektem Kantorem, který nám pomohl s nápadem nad tvarem a umístěním jezírka. Dále nám velmi pomáhá pan místostarosta Běrský, který na základě svých zkušeností z minulých obdobných projektů má přehled o zařízení a technice, které tento prvek vyžaduje.

Následné práce budou záviset na přátelích naší zahrady - tedy na učitelích, žácích a jejich rodičích. Při této příležitosti plánujeme v měsíci září dobrovolnou brigádu, kde rádi přivítáme zejména dospělé osoby, jež by nám mohly pomoci s realizací stavby a s dalšími potřebnými činnostmi souvisejícími se zahradou.

Věříme, že tento krok bude úspěšným vstupem do nového školního roku 2018/2019, kde se budeme společně snažit o další vylepšení našeho venkovního areálu školy.

Monika Olšáková


Další (eko)granty pro naši školu

Ve školním roce 2017/2018 se ZŠ Janovice velmi daří v oblasti získávání grantů v rámci ekologie. Důkazem toho je, že jsme obdrželi již pátý dotační titul během jednoho školního roku. Po kladném stanovisku Moravskoslezského kraje v rámci projektu Zahrada všech smyslů (s dotací 70 000,-), Ekostezky v Janovicích (opět schválených 70 000,-) a IKEA výzvy (zisk 33 000,-) se nám podařilo získat díky Nadačnímu fondu Hyundai 93 000,- na projekt Vodní prvek pro školní zahradu. Cílem tohoto záměru bude vybudovat malou vodní plochu, kde budou mít děti a veřejnost prostor k pozorování druhově rozmanité rostlinné i živočišné skladby, která podpoří větší biodiverzitu tohoto území. Vybudované jezírko s přilehlým posezením bude sloužit jako místo edukace i relaxace.

Další podporu dostala škola v rámci výzvy 13/2017 Národního programu Životního prostředí, kde žáci prvního a druhého stupně získají od státu podporu bezmála 200 000,- Kč na ozdravné pobyty s ekologickým programem. Děti a učitelé naší školy se mohou těšit na měsíc říjen, kdy společně vyrazí do Petříkova u Ostružné a budou zde společně trávit 5 dní na úpatí Rychlebských hor. Věříme, že tyto aktivity podpoří znalosti a dovednosti našich žáků v ekologickém vnímání a posílí náš cíl budovat nejen v nich, ale i ve společnosti širší povědomí týkající se udržitelného rozvoje a spotřeby.

Ivo Tošenovjan, Monika Olšáková


Zahrada všech smyslů v Janovicích ožívá

Na základě získaných dotací (Moravskoslezský kraj a společnost IKEA) pro naši přírodní Zahradu všech smyslů jsme zahájili první přípravné práce na podzim roku 2017. V loňském roce jsme naplánovali jednotlivé prvky zahrady, objednali hnojivo, navštívili okolní školy se zajímavými zahradami, vytvořili dřevěné příbytky pro živočichy a s deváťáky nasbírali horniny pro bylinkovou spirálu. 

S prvními jarními dny jsme začali plánovat konkrétní kroky pro budování jednotlivých stanovišť. Setkali jsme se s zahrádkáři Janovic, s paní zahradnicí Běrskou a s panem místostarostou Běrským. Cennými radami nám přispěli k tomu, abychom plánovali uvážlivě a mysleli na mnoho důležitých věcí. 

Do tvorby zahrady jsme začlenili žáky, učitele, zástupce obce. Naším cílem bylo vtáhnout do této aktivity také rodiče a další přátele školy. Pozvali jsme všechny na dobrovolnou brigádu v sobotu 28. 04. 2018. Vysoká účast předčila naše očekávání, neboť nám přišlo pomoci 65 dobrovolníků. V krásném jarním počasí přišli celé rodiny a sourozenci, učitelé a další dobrovolníci. Oceňujeme, že přinesli různé dobroty, vlastní nářadí, rozmanité rostliny, nápady a hlavně hodně energie a odhodlání k tomu, aby nám pomáhali měnit prostředí naší školy. 

Díky společnému úsilí jsme stihli udělat dva vyvýšené záhony, nachystat Babiččinu zahradu, udělat 1. část pro živý habrový plot, proplést zlatý déšť pro vchod do zahrady, přenést horniny, prosít velké množství zeminy a podobně.

Rádi bychom poděkovali paní Běrské za její cenné rady, rostliny, které škole věnovala, paní Zdrálkové za rostliny od zahrádkářů a za pracovní nářadí, které darovala škole. Dále děkujeme panu Pastorkovi za šťávy, které donesl dětem na posilněnou v rámci pitného režimu, panu Lážoviza několik bedýnek rostlin. Výčet dárců by byl velmi dlouhý, protože mnoho dětí i dospělých přišlo s nějakou rostlinkou, moučníkem nebo nápadem.

Velkým přínosem tohoto dne bylo značné množství vykonané práce, nečekaně velký počet dobrovolníků, ale také maminka, která se přihlásila do ekotýmu a která nám chce pomáhat intenzivněji s naší přírodní zahradou.

Pěkně připravenou zahradu našli v pondělí žáci školy v rámci Dne činů, který jsme si stanovili na 30. 04. 2018. Děti 4. až 9. třídy pracovaly na jednotlivých prvcích zahrady. Čtvrtá a osmá třída tvořila živý plot z habrů. Pátá třída sadila první rostlinky na vyvýšený záhon, šestá třída přesévala zeminu. Sedmá třída tvořila bylinkovou spirálu z hornin z Janovic, devátá třída dělala záhony pro květiny.

Starší žáci se činili i další pondělí, 07. 05. 2018, kdy pokračovali v dalších nezbytných činnostech, jako je tvorba nášlapů v tzv. Babiččině zahradě, vznikl domeček z popínavých fazolí, byly zasazeny další rostliny, chystal se pařez na osázení, dokončoval se živý plot z barevných keřů, rovnala se půda, byly posekány keře.

Práce na zahradě budou pokračovat, toto je jen první krok k dalším změnám. Pro další podporu naší zahrady jsme podali grant v rámci nadace Hyundai a plánujeme kontinuálně pokračovat ve spolupráci i s krajským úřadem. Děkuji všem za úsilí, s kterým pracují. Žákům za pracovitost a tvořivost, učitelům za trpělivost a spolupráci, rodičům za nápaditost a štědrost, veřejnosti za podporu a vedení školy za vstřícnost a velkou oporu.

Mgr. Monika Olšáková


Další finanční grant pro janovickou ekoškolu

Základní škola získala další významnou částku ve výši Kč 70.000,- na podporu environmentálních a zejména badatelských aktivit na základě dotačního programu na podporu vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje. Těšilo nás, že tento program byl podpořen v plné výši a také získal druhý nejvyšší počet bodů v rámci všech podaných žádostí. Náš projekt s názvem Bádáme s přírodou vychází z přírodních podmínek naší obce, která leží v nádherném prostředí na úpatí Beskyd. Obec Janovice se vyznačuje pestrou druhovou rozmanitostí fauny a flóry, regionálně zajímavými místy a nádhernými výhledy do krajiny. Rádi bychom přitáhli pozornost jak samotných žáků, tak celé veřejnosti k těmto pozoruhodným místům a pokusili se u nich iniciovat zájem o pozorování, bádání a objevování krás okolí.

Formou pěti oboustranných naučných badatelských tabulí budeme na několika místech naší vesnice zkoumat ekosytém les, louka, voda, sad a okolí školy. Podpoříme tak Badatelsky orientovanou výuku, kterou již naši žáci několik let absolvují zejména v přírodovědných předmětech. Propojíme tímto edukativní ráz školy s okolním prostředním obce. V rámci tvorby tabulí nabízíme i tzv. chytré řešení, kdy budeme na jednotlivých panelech pracovat s pomocí moderních technologií za podpory iPadů, počítačové techniky, mobilních aplikací, jež využijeme jak při jejich tvorbě, tak i jako informační zdroj pro jednotlivé QUEST stanoviště na zastaveních po ekostezce. Podstatou bude experimentální práce v rámci bádání nad krajinou daného ekosystému.

Na každé oboustranné tabuli budou přírodní, geografické a někde i historické zajímavosti. Při studiu a pozorování přírody i tvorbě naučné stezky se školáci naučí mnoho nových dovedností, které by v běžné výuce ve školní třídě nezískali.

Naše ekologická zastavení po Janovicích by měla být zprovozněna koncem října tohoto roku.

Mgr. Monika Olšáková


Škola získala další finanční příspěvek na školní zahradu

Základní škola Janovice je místem s ekologickou tradicí. Jsme si vědomi toho, že naše škola se díky programu Ekoškola začala proměňovat "zevnitř". Za posledních několik let urazila velký kus cesty, který je poznat na chování a jednání nejen žáků, ale i učitelů a vedení školy. Nyní jsme začali své aktivity směřovat za budovu školy. Již dlouhodobě se zamýšlíme nad proměnou okolí naší školy tak, abychom děti vylákaly více učit se, pracovat a scházet se venku. Jsme přesvědčeni, že venkovní prostory jsou ideálním místem pro navazování přátelství, pro prohlubování spolupráce mezi žáky a učiteli, pro objevování přírodních zákonitostí.

V rámci získaného grantu Zahrada všech smyslů bychom chtěli vyřešit deficit vody na školní zahradě, a zajistit jí tak "pitný režim". Prostřednictvím výzvy IKEA, kterou organizovalo vzdělávací centrum TEREZA, chceme teoretické poznatky o významu a využití vody v krajině aplikovat do konkrétních kroků ve výuce.

Do výzvy s názvem Měníme školu s IKEA se přihlásilo 21 škol České republiky. IKEA Česká republika a vzdělávací centrum TEREZA vybraly deset nejzajímavějších nápadů žáků ze základních a středních škol v ČR. Změnami na svých školách chtějí přispět ke zlepšení životního prostředí. Získali jsme tak dalších 10 000,- Kč.

Cíle našeho záměru:

 1. Seznámit žáky s významem a potřebností (zejména) dešťové vody v krajině.
 2. Propočítat s žáky množství vody, kterou by mohly nádoby na školní zahradě zadržet. Porovnat vlastnosti vody dešťové a vody potrubní (kvalita, cena apod.)
 3. Vybudovat zásobárnu přírodní dešťové vody na naší školní zahradě v podobě 4 sběrných sudů - 2 budou u okapů ze střechy školy, 2 budou v prostoru zahrady.
 4. Dále umístit 2 pítka pro ptáky, 2 pítka pro ježky.
 5. Seznámit žáky s péčí a manipulací s nádobami na dešťovou vodu.
 6. Vytvořit informační materiály a plakáty o významu (dešťové) vody v krajině jak pro školní, tak i obecní veřejnost.
 7. Seznámit zástupce obce a spoluobčany s projektem Živá voda pro školní zahradu.

Při promýšlení vzniku nové zahrady jsme uvažovali nad mnoha souvislostmi a okolnostmi. Kdo se bude o zahradu starat, kdo bude sestavovat jednotlivé prvky zahrady. Naše plány jsme promýšleli se skupinou žáků na první schůzce ekotýmu ve školním roce 2017/2018 a zjistili jsme, že nemáme zdroj pro zalévání rostlin v zahradě. Na tuto skutečnost upozornily starší děti ekotýmu. Proto jsme s dětmi tento nápad předložili panu řediteli Ivo Tošenovjanovi a ten slíbil, že budeme společně přemýšlet nad finančními zdroji pro vznik zásobáren vody k zalévání. Následně přišla možnost přihlásit se do výzvy IKEA a tímto způsobem se nyní snažíme získat finanční prostředky na nákup materiálů a nádob pro sběr dešťové vody.

Žáci školy budou:

 • vytvářet plakáty a letáčky pro osvětu zalévání a významu dešťové vody v krajině,
 • propočítávat spotřebu vody a graficky znázorňovat do tabulek a do grafů,
 • psát vodní příběhy a vodní události.

Žáci ekotýmu budou:

 • vybírat vhodné nádoby na sběr dešťové vody a pítka pro ptáky, ježky,
 • v předem daných obdobích pak sledovat jednotlivé nádrže a informovat o jejich využití své spolužáky i veřejnost.

Naším hlavním cílem je, aby žáci pochopili význam vody a také skutečnost, proč je důležité vodou šetřit. Uvědomí si koloběh vody v krajině. Žáci se seznámí s principy šetrného užívání dešťové vody a šetrné spotřeby.

Mgr. Monika Olšáková


Zvířecí příbytky pro školní zahradu

Nejen člověk, ale i každé zvíře potřebuje mít svůj příbytek.

V rámci tvorby naší Zahrady všech smyslů jsme získali finance na zahradní domečky pro zvířata.

Jedním z našich cílů je přispět k obnově tradičních zahrad s ovocnými stromy a záhony, neboť jsou přirozeným hnízdním stanovištěm zvířat. Rádi bychom docílili, aby se děti vracely k významu krajiny jak pro člověka, tak i pro ekosystémy. Dílem bychom rádi podpořili pestrost krajiny, a to z důvodu posílení přirozených podmínek pro živočichy.

Nemyslíme si, že by zvířata byla na naší pomoci závislá, avšak domníváme se, že přikrmováním a vyvěšováním budek jim určených jim pomáháme.

Pod vedením Lukáše Pláničky, Veroniky Bortlové a střediska volného času Klíč žáci deváté třídy na čtyřech setkáních tvořili ptačí krmítka a ptačí budky, netopýří budky a hmyzí hotely. Každé setkání bylo vedeno tak, aby děti více porozuměly tématu a souvislostem, než aby si pamatovaly jednotlivé informace. Lektoři vycházeli z toho, co už žáci o zvířatech a jejich příbytcích vědí. Na základě besedy děti získaly nové informace a vytvořily si nové poznatky o prostorech pro živočichy. Na závěr pak pokaždé žáci prakticky tvořili domky pro zvířata.

První setkání proběhlo koncem listopadu, kdy studenti vyrobili krmítka pro ptáky. Když nastává období podzimu a zimy, hmyz zalézá do úkrytu, teplota klesá k bodu mrazu, mají někteří ptáci problém s obstaráváním potravy. Z tohoto důvodu jim my lidé pomáháme tuto potravu obstarat, stavíme jim krmítka a zajišťujeme jim potravu. Děti si s touto první výzvou dobře poradily a na závěr lekce měly tři krásná dřevěná krmítka.

Druhé setkání se uskutečnilo na počátku prosince a žáci vytvářeli ptačí budky. Ptačí budka je domov a úkryt pro ptáky, kteří si nejsou schopni vytvořit vlastní dutinu nebo o ni přišli. Do naší sbírky jsme přispěli opět třemi krásnými stavbami.

Na třetím setkání děti vyrobily budky pro netopýry. V současnosti ubývá skulin a spár ve zdech domů, do kterých se netopýři stěhovali. Naštěstí jim můžeme pomoci a do své zahrady umístit speciální budky - náhradní domov pro netopýry. Opět jsme vytvořili tři krásné exempláře těchto příbytků.

Závěrečná schůzka byla ve znamení hmyzích hotelů. Žáci vytvořili dřevěnou konstrukci, kterou na jaře vyplní různými druhy přírodního materiálu s cílem poskytnout hmyzu bezpečné prostředí. Význam hmyzích domů je zřejmý - představují v zahradě nejen okrasný prvek, ale přilákají do zahrady hmyz, který se postará o opylování, pomůže i v boji se škůdci. Nám se podařilo vytvořit dvě impozantní stavby.

Aby dřevěné domky nezahálely do jara ve skříních, vytvořili jsme v mezipatře budovy školy výstavu těchto zařízení. Chceme, aby se mohli i ostatní děti a učitelé dozvědět zajímavé a důležité informace o jednotlivých příbytcích a seznámili se s jednotlivými stavbami.

Děkujeme centru Klíč F-M za odborné vedení, Odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje za finanční příspěvek.

Osobně bych ráda poděkovala žákům deváté třídy za spolupráci a výrobu krásných a účelných zvířecích domků.

Mgr. Monika Olšáková