Ochrana osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, p. o. (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018. 

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, a to pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, jednak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení. 


V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení. 
Za účelem splnění uvedených povinností škola bude jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

Identifikační údaje správce:
Název: Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, p. o.
Sídlo: Janovice 410, 739 11
Zastoupena: Mgr. Ivo Tošenovjan
IČO: 73184357
Tel.: 558681026
ID datové schránky: yybmdzw
Elektronická podatelna: zsjanovice@cbox.cz
Webové stránky: www.skolajanovice.cz


Pověřenec pro ZŠ a MŠ Janovice:             

Tomáš Martynek,  Gordic, spol. s r. .o.,  pobočka Ostrava,  28. října 121a,  702 18  Ostrava

Tel.: +420 595 627 142                                                                                                                     

Mobilní telefon: +420 737 169 242                                                                                                       

E-mail: tomas_martynek@gordic.cz                                                                                                     

Webové stránky: www.gordic.cz