Školní družina

Ranní i odpolední zábava

O nás
O nás

Družina je součástí Základní školy Janovice a je rozdělena do tří oddělení, která jsou umístěna v budově. Družinové děti mohou k pohybovým a sportovním aktivitám využívat prostory tělocvičny, dále školní hřiště, herní prvky na zahradě, venkovní altánek s kuchyňkou a multifunkční hřiště, pískoviště a smyslovou zahradu s jezírkem a "valírnou". 

K dispozici je rovněž nově vybavená počítačová učebna s internetem a také cvičná kuchyňka. Stravování a pitný režim dětí je zajišťován školní jídelnou.

Personální zajištění
Personální zajištění

Vedoucí vychovatelkou je paní Hana Kimlová, druhou paní vychovatelkou je paní Alena Žilková a třetí paní vychovatelkou je paní Bc. Dagmar Krhutová. Dvě uvedené vychovatelky mají středoškolské pedagogické vzdělání - obor Vychovatel a třetí paní vychovatelka má ukončené celoživotní vzdělávání obor Speciální pedagog, Ostravská univerzita. Každoročně se účastní akreditovaných kurzů a programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Provoz družiny
Provoz družiny

Ranní družina: 06:30 - 07:30 hod.

Po vyučování:  11:35 - 16:30 hod. (pondělí až pátek)

Z důvodu činnosti družiny umožňujeme žákům odchod ve 13:00, 14:30 a pak kdykoliv.

Rodiče (příp. jiní zákon. zástupci) žáka, který je přihlášen k pravidelné docházce do ŠD, vyplní na přihlášce údaje, rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD. Přihlášením dítěte do ŠD rodiče zodpovídají za jeho pravidelnou docházku.     

Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvlášť závažných důvodů. Toto rozhodnutí předem projedná se zákonnými zástupci žáka.

Každou plánovanou nepřítomnost dítěte je třeba předem písemně omluvit s datem a podpisem rodiče, a to buď prostřednictvím aplikace Bakaláři, nebo na e-mailovou adresu vedoucí vychovatelky hana.kimlova@seznam.cz.  Toto se týká i změny hodiny odchodu.    

Pro sportovní činnost a pobyt venku si děti přinesou převlečení (teplákovou soupravu, vhodnou obuv).

Přihlašování a odhlašování

  1. Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
  2. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
  3. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Stanovení výše úplaty ve školní družině

Ředitel školy stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 100,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 01. 09. 2017. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek ve školní družině je vybírán vedoucí vychovatelkou ve třech splátkách (září 300,- Kč, prosinec 300,- Kč, březen 400,- Kč).

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

  1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
  3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Podmínky úplaty

Úplata za ŠD je vybírána třikrát ročně (září, prosinec, březen) v hotovosti, vedoucí vychovatelkou. Termín zaplacení je do 12. 9. 2022, 12. 12. 2022 a 10. 3. 2023. Pokud za dítě není úplata uhrazena, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.