Školní družina

Ranní i odpolední zábava

O nás
O nás

Družina je součástí Základní školy Janovice a je rozdělena do čtyř oddělení, která jsou umístěna v budově. Družinové děti mohou k pohybovým a sportovním aktivitám využívat prostory tělocvičny, dále školní hřiště, herní prvky na zahradě, venkovní altánek s kuchyňkou a multifunkční hřiště, pískoviště a smyslovou zahradu s jezírkem a "valírnou". 

K dispozici je rovněž nově vybavená počítačová učebna s internetem a také cvičná kuchyňka. Stravování a pitný režim dětí je zajišťován školní jídelnou.

Personální zajištění
Personální zajištění

Vedoucí vychovatelkou je paní Hana Kimlová, druhou paní vychovatelkou je paní Mgr. Lenka Pečinková Pospíšilová, třetí paní vychovatelkou je paní Bc. Dagmar Krhutová a čtvrtou paní vychovatelkou je paní Alena Rašková. 

Provoz družiny
Provoz družiny

Ranní družina: 06:30 - 07:30 hod.

Po vyučování:  11:35 - 16:30 hod. (pondělí až pátek)

Z důvodu činnosti družiny umožňujeme žákům odchod ve 13:00, 14:30 a pak kdykoliv.

Rodiče (příp. jiní zákon. zástupci) žáka, který je přihlášen k pravidelné docházce do ŠD, vyplní na přihlášce údaje, rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD. Rodiče se současně seznámí se Školním řádem ŠD a Směrnicí - Poplatky ve školní družině. Přihlášením dítěte do ŠD rodiče zodpovídají za jeho pravidelnou docházku.     

Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvlášť závažných důvodů. Toto rozhodnutí předem projedná se zákonnými zástupci žáka.

Každou plánovanou nepřítomnost dítěte je třeba předem písemně omluvit s datem a podpisem rodiče, a to buď prostřednictvím aplikace Bakaláři, nebo na e-mailovou adresu vedoucí vychovatelky hana.kimlova@seznam.cz.  Toto se týká i změny hodiny odchodu.    

Pro sportovní činnost a pobyt venku si děti přinesou převlečení (teplákovou soupravu, vhodnou obuv).