Stravování

Ceník

Oznámení o změně výše stravného od 01. 09. 2023:


Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, 739 11 Janovice 410, zapsaná u KS v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 170,
tel. 558681026, IČO: 731 84 357

Vedoucí ŠJ: Gurecká Zuzana

Hlavní kuchařka ZŠ: Mohelníková Petra

Hlavní kuchařka MŠ: Čuboňová Naděžda

Kuchařka ZŠ: Kulihová Jana

Kuchařka ZŠ: Kociánová Iva

Vnitřní řád školní jídelny vyplývá z:

  • Školský zákon 561/2004 Sb.

  • Vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, FN/Metodikou spotřebního koše.
  • Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000.
  • Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a školských zařízení.
  • Vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
  • Vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

  • Rozsah poskytovaných služeb viz Systém HACCP.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelna poskytuje dietní stravování (bezlepkovou stravu, stravu s alergií na mléčné výrobky a laktózu).

K přípravě dietní stravy musí zákonný zástupce doložit potvrzení od lékaře.

Podle § 4 odst.. 9. Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti. Oběd si může vyzvednout u v chodu do kuchyně v ZŠ nebo MŠ. Další den nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit. V případě neodhlášení stravy, zákonný zástupce doplatí režijní náklady, a to ve výši Kč 46,- za jeden neodhlášený oběd. Na konci měsíce vedoucí školní jídelny provede porovnání odebrané stravy s docházkou v třídní knize. Nedotovaná strava se hradí v hotovosti v kanceláři školní jídelny.

Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady viz "Pokyny pro výdej stravy do jídlonosičů."

Provozní doba: ŠJ: 06:00 – 14:30 hod., kuchařka v MŠ v ZŠ 06:15 – 14:45 hod.

Rozvrh stravy: Výdej do jídlonosičů:

ranní svačina MŠ 08:15 – 09:00 hod., MŠ kmenová 12:00 – 12:30 hod.

ranní svačina v ZŠ 09:30 – 10:50 hod., MŠ v ZŠ 11:00 – 11:15 hod.

oběd MŠ 11:00 – 12:00 hod., ZŠ 11:00 – 11:30 hod.

oběd MŠ v ZŠ 11:30 – 12:00 hod.

oběd ZŠ 11:35 – 13:45 hod.

odpolední svačina MŠ 14:00 – 14:30 hod.

Pitný režim je v MŠ k dispozici po celý den. Kuchyň zajišťuje pitný režim i družině v ZŠ.

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu přestávky mezi jednotlivými jídly a dle systému HACCP.

Možnost přídavků jídla, kdykoliv o to strávník požádá při výdeji stravy.

Možnost doplnění nápojů na oddělení v průběhu celého dne.

Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí Vyhl. 107/2005 Sb., o školním stravování platná od 8. 3. 2005 příloha č. 2.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazovaní na dobu školního roku (tzn. 01. 09. – 31. 08.), ve kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4.

Děti MŠ celodenní stravování 43,- Kč.

Celodenní odklad 46,- Kč.

Polodenní stravování 35,- Kč.

Polodenní odklad 38,- Kč.

Úhrada za stravování dítěte v MŠ je pro zákonné zástupce povinná.

Děti ZŠ 6 - 10 let 27,- Kč.

Děti ZŠ 11 - 14 let 29,- Kč.

Děti ZŠ nad 15 let 31,- Kč.

Způsob úhrady stravného:

Bezhotovostní úhrada formou inkasa z účtu rodičů dítěte (zřídit souhlas s inkasem na dobu neurčitou bez variabilního symbolu) na účet školní jídelny 2800689458/2010.

Platby za stravování se stáhnou z účtu v ZŠ k 5. dni v měsíci na daný měsíc.

Platby za stravování v MŠ se stáhnou k 6. dni v měsíci na daný měsíc.

Hotovostní úhrada se hradí u vedoucí školní jídelny vždy poslední možný den v měsíci na měsíc následující. Na výběr je vždy upozorněno dopředu na nástěnkách v ZŠ nebo internetových stránkách školy.

Výběr stravného v kmenové MŠ probíhá vždy do 10. dne v měsíci na daný měsíc. Informace o přesném datu výběru je vyvěšen na nástěnce v MŠ.

Vyúčtování přeplatků bude provedeno na konci školního roku na účet zákonného zástupce, v hotovosti v kanceláři vedoucí kuchyně.

Přihlašování strávníků:

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři školní jídelny. Přihláška je platná po celou dobu stravování až do jeho ukončení.

Rodiče, kteří hradí stravu pomoci inkasa odevzdají "Povolení k inkasu" u vedoucí školní jídelny.

Přihlášení strávníku v MŠ provádí vedoucí učitelka v MŠ.

Odhlašování obědů:

Odhlašování stravy v ZŠ: osobně nebo telefonicky na čísle 728536543, 558438890 nebo přes aplikaci e- strava, a to vždy den předem do 13:00 hod. V pondělí je možné odhlašovat do 06:00 hod. daného dne.

Odhlašování stravy v MŠ: na telefonních číslech daných tříd, vždy den předem do 13:00 hod., pondělí do 6:30 hod.

Odhlašování zaměstnanců:

Telefonicky nebo v aplikaci e-strava, a to do 13:00 den předem, pondělí do 6:00 hod.

Pokud si zaměstnanec neodhlásí oběd a neodpracuje minimálně 3 hodiny na pracovišti, zaplatí oběd v plné výši.

Podmínky zajištění bezpečnosti, pravidla chování, zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

Dohled nad stravovanými žáky po dobu výdeje jídel vykonávají pedagogičtí pracovníci školy dle pokynu ředitele školy. V prostorách konzumace jídla se strávníci řídí pokyny pedagogického dozoru. Dodržují pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

Při přenosu jídla se chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu.

V případě úrazu jsou strávnici povinní nahlásit tuto skutečnost dohlížejícímu učiteli, který neprodleně učiní odpovídající opatření.

Podmínky zacházení s majetkem ze strany stravovaných žáků

Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny. Strávníci, případně zákonní zástupci, odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. Strávníci jsou povinní nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili zaměstnancům školní jídelny, případně dohledu v jídelně.

Závěrečné ustanovení:

S provozním řádem školní jídelny jsou seznámení všichni při zahájení nového školního roku.

Provozní řád je vyvěšen na nástěnce u školní jídelny a v prostoru šaten v MŠ. Dále je zveřejněn na internetových stránkách školy.

Zpracovala: Gurecká Zuzana

V Janovicích dne 01. 09. 2023