Rada rodičů

při ZŠ a MŠ

Aktuálně

Informace k platbě příspěvků Radě rodičů při ZŠ a MŠ Janovice, z. s. ve školním roce 2020/21

  • Dobrovolné příspěvky Radě rodičů ve školním roce 2020/21 zůstávají stejné jako v předchozích letech, tj. 300,- Kč 1. dítě, 150,- Kč 2. dítě, 3. (případně další) dítě zdarma.
  • Příspěvky je možné zaplatit pouze v hotovosti, a to třídním učitelům daných ročníků. 
  • Příspěvky prosím uhraďte nejpozději v měsíci listopadu.

Jana Grzymková

Předsedkyně Rady rodičů při ZŠ a MŠ Janovice, z. s.

Informace o spolku Rada rodičů při ZŠ a MŠ Janovice, z. s.

Vzhledem k nové legislativě bylo potřeba původní Radu rodičů převést na "spolek". Tímto krokem RR získala právní subjektivitu a může tedy být rovnocenným partnerem při jednání s obcí, školou, získávat sponzorské dary a dotace od obce.

16. 9. 2015 proběhla ustavující schůze RR. Byl zvolen předseda (Grzymková), místopředseda (Sacká) a pokladník (Flegrová). Byly schváleny stanovy spolku. Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku dne 21. 11. 2015.

Členem je vždy minimálně jeden zástupce každé třídy, členem může být také kterýkoli další rodič, který má zájem se aktivně podílet na rozvoji školy. Na zástupce vaší třídy se můžete obracet se svými náměty na zlepšení či připomínkami k fungování RR nebo ZŠ, budou projednány na členské schůzi, poté v případě potřeby s vedením ZŠ.

Dobrovolné příspěvky rodičů byly členskou schůzí schváleny ve výši 300,- první dítě, 150,- druhé dítě, třetí a každé další dítě zdarma

Činnost RR

Z příspěvků od rodičů a od obce RR pořizuje dárky pro děti k Mikuláši, přispívá na karneval, na lyžařský kurz, na divadlo, Ekoškole, kupuje květiny učitelům ke Dni učitelů. Důležité jsou také příspěvky RR na reprezentaci školy - dětem, které školu reprezentují na různých soutěžích, sportovních turnajích nebo olympiádách RR hradí cestovné případně startovné. RR organizuje Dětský den, který vyžaduje nemalé finanční i personální náklady. Část vybraných peněz pak dostávají učitelé jednotlivých tříd do tzv. třídního fondu, použijí je dle aktuálních potřeb dětí dané třídy (na výlet, exkurzi, pomůcky atd.)

Vše je řádně podloženo účetními doklady. Vyúčtování předešlého školního roku je zveřejňováno na webu ZŠ.

RR není zákonně povinný orgán, který musí mít každá škola. Pokud se většina rodičů shodne na tom, že podobnou aktivitu neshledávají smysluplnou, může se RR zrušit. Rodiče ušetří na příspěvku, škola však tento příjem nemá jak nahradit, nezíská např. dotaci od obce na pořádání Dětského dne.

Peníze, které rodiče do RR přispívají, nejdou škole, jdou dětem, které do školy chodí. Podporují aktivity, které škola může nabízet mimo samotné vyučování, některé z nich si dokonce samy děti organizují. Rodiče mají právo ovlivnit, jak se s těmito penězi nadále nakládá, takže máte-li jakékoli připomínky nebo nápady, sdělte je prosím zástupci vaší třídy.

Příspěvky do RR vybírají třídní učitelé, v příštím školním roce chystáme i možnost bezhotovostní platby na účet RR. Výše příspěvku schválená členskou schůzí je minimální, chcete-li přispět vyšší částkou samozřejmě můžete.