My, Karel IV., král zemí Koruny české a císař římský

23.11.2016

"...přeji si proto, aby vám nebylo tajno, že mého otce jménem Jan zplodil Jindřich VII., císař římský, z Markéty, dcery vévody brabantského. Jan pojal manželku jménem Elišku, dceru Václava II., krále českého, a obdržel s ní Království české, poněvadž nebylo mužského potomstva v královském rodě českém... Tomuto Janovi, českému králi se narodil v Praze z královny Elišky prvorozený syn jménem Václav, léta Páně tisícího třístého šestnáctého, dne 14. května o páté hodině ranní."

Karel IV., Vita Caroli

Vzdávat hold a úctu našim předkům, jež se zasloužili o vzestup a rozkvět našich zemí, je nedílnou součástí naší historie a nezbytného povědomí o naší cestě rozličnými historickými údobími až po náš dnešní svět. Uvědomění si naší bohaté národní minulosti a velkolepých osobností by mělo být součástí výchovy mladých generací. Respekt, odhodlání, empatie, moudrost, chrabrost, projevy lásky a pochopení. Atributy, jimiž disponoval jeden z největších panovníků vládnoucí českým zemím. Karel IV. je bezpochyby osobností, která si naši pozornost zaslouží.

Jedny z nejkrásnějších chvil, které nám přináší naše profese, jsou ty, v nichž se nám podaří děti nadchnout pro dobrou věc - pro kombinaci hry, vzdělávání, rozvoje talentu i vzájemné spolupráce. Proto jsme se opět ponořili do středověkých událostí za vlády Jana Lucemburského a Karla IV. Bitevní vřavy, hladomor, nešťastné manželství Jana a Elišky, pohnutý životní osud Karlův. Ale také povznesení českých zemí z prachu, hluboká víra, velkolepý rozmach stavitelství i podpora vzdělanosti. Dověděli jsme se mnoho nového a zajímavého. Navštívila nás i samotná Eliška Přemyslovna.

V naší škole je již tradicí, že každoročně pořádáme školní projekty na podporu čtenářské gramotnosti, kde se žáci učí zpracovávat informace, dávat je do souvislostí, spolupracovat a komunikovat. Jeden takový, s názvem Napříč ročníky, se odehrál 18. listopadu. Zaměřili jsme se na historickou osobnost našich dějin - právě Karla IV. V tomto roce tento pozoruhodný panovník oslavil výročí 700 let od svého narození a my jsme se rozhodli věnovat mu celý školní den. Důležité na tomto projektu bylo, že spolupracovaly spolu po celý den děti od první do deváté třídy a vzájemně vykonávaly celou řadu činností. Předvídaly vlastnosti dobrého panovníka, sdělovaly si, zda tyto vlastnosti měl i náš Karel IV., sledovaly činnost krále ve čtyřech rolích - otce vlasti, stavitele, rytíře a panovníka. Nejzajímavějším bodem jejich práce byla kresba vaječnou temperou, kdy každá skupina vybarvovala svůj díl velkolepého obrazu, jenž jsme na závěr při společném setkání poskládali do jednoho celku v tělocvičně školy. Jaké to bylo pro děti překvapení, když spatřily hlavní motiv. Výsledek naší práce bude ke zhlednutí umístěn u hlavního vchodu do budovy školy.

Ze zpětných vazeb vyplývá, že děti práce zaujala, oceňovaly zejména kresbu, do které včlenily vaječný žloutek, zjistily, jak se spolupracuje s kamarády různých věkových kategorií, pracovaly s texty v malých skupinách a u toho vyplňovaly průvodce čtením.

Jsme přesvědčeni o tom, že dané projekty, jimž se věnujeme, patří ke zpestření klasické výuky a jsou obohacujícím prvkem v oblasti historického, geografického i osobnostního vzdělávání našich žáků. Projekt Karel IV. je toho dalším důkazem. Všichni se jistě shodneme na tom, že onen panovník je jedním z těch, na které můžeme být po právu pyšní, o čemž svědčí následující slova z Kroniky Pražského kostela:

"Na velikonoční neděli časně ráno vyjel pan Karel na pole mimo město a tam k němu přišli Římané a převeliké množství lidí ze všech končin světa, všichni sedíce na silných koních, ve zbrani a v přilbách s chocholy, připraveni jako k boji, projevovali svou pohotovost k službám. Potom vjel první panovník světa provázen velkým množstvím lidu, o třetí hodině téhož dne s mocí a nádherou do města, opásal mnoho a bezpočtu lidí rytířskými pásy a byl ... pomazán a korunován za císaře veškerého okrsku zemského, společně se svou manželkou, paní Annou..."


Pracovat s dětmi, tvarovat je, vštěpovat jim kulturní, historické i lidské hodnoty je jedním z nejvzácnějších privilegií, jež je nám pedagogům dáno. Jsme hrdi na naše děti i Karla IV.

Tento projekt jsme získali od kolegů ze Základní školy v Třinci, kterým  tímto děkujeme za jejich skvěle vymyšlenou a důstojnou oslavu výročí našeho významného panovníka.

Mgr. Monika Olšáková, Mgr. Lukáš PitříkPoužité zdroje:

Vlastní životopis Karla IV.. Praha: Odeon, 1979. S. 27.

KRABICE Z WEITMILE, Beneš. "Kronika Pražského kostela", s. 229-230.