Světový den vody

27.04.2018

"Každý den umírá na nemoci způsobené pitím infikované vody nebo nedostatečnou hygienou zhruba 700 dětí mladších pěti let. Klimatické změny a období sucha střídaná ničivými záplavami situaci ještě zhoršují - to se nejvíce dotýká nejchudších zemí světa a oblastí zničených válečnými konflikty. I na tyto smutné skutečnosti upozorňuje Světový den vody, který každoročně připadá na 22. března."

zdroj: https://www.unicef.cz 

I my jsme se jako škola do výše zmíněného Světového dne vody s chutí zapojili, abychom dali najevo své přesvědčení, že voda je vzácným a nezbytným zdrojem života a její nesprávné užívání a nadměrné plýtvání onou drahocennou tekutinou nám nejsou lhostejné.  

S našimi žáky jsme se napříč mnoha ročníky ponořili do onoho tématu naplno. V první třídě děti psaly a sdílely, co je pro ně v životě důležité. Četly příběh Aloise Jiráska "Poklad" a diskutovaly nad tím, jak mohou vodu chránit. Jeden z chlapců v rámci diskuse pronesl, "že lidé by měli zabránit tomu, aby bouračky probíhaly v blízkosti řek, že by se tam mohl vylít olej." Na základě této myšlenky poté začali naši prvňáčci "bádat", zda se olej (ať již motorový, či ropa apod.) potopí na dno nebo plave na hladině, případně zda se smíchá s vodou. Následně děti zkoušely propustnost oleje vodou obarvenou. Do svého pozorování se ponořily natolik, že ani nevnímaly zvonění oznamující konec výuky. Dokladem budiž veselá fotografie zachycující nadšení z bádání přiložená výše. V rámci hudební výchovy se děti s paní učitelkou dotkly tématu "Studánky".

Ve druhé třídě děti budou téma teprve probírat v souvislosti s lidským tělem, ve třídě třetí žáci tvořili akvárium. V oblasti fyziky se žáci na druhém stupni s paní učitelkou pustili do skupenské přeměny vody. Děti páté a šesté třídy se v matematice zaměřily na početní příklady s tematikou "Voda"

Rovněž český jazyk se v nižších ročnících druhého stupně nesl ve znamení vody, tentokrát ve spojení s blížícími se Velikonocemi. Osmáci vyrazili do terénu a společně s paní učitelkou v rámci přírodopisu nafotili vodu v Janovicích. Téma vody se prolnulo také hodinami výtvarné výchovy. Pan ředitel se se staršími žáky posléze podělil o své geografické (vodní) znalosti prostřednictvím vlastních fotografií. V chemii se děti zabývaly kvalitou vody, její spotřebou a čištěním vody. V přírodopise se zamýšlely nad vodními zdroji, jejím významem z hlediska udržitelného rozvoje a rovněž nad tím, zda tvoří či boří krajinný ráz. V environmentální výchově děti zkoumaly rozpustnost látek ve vodě. V angličtině bylo naším celohodinovým tématem WATER CYCLE. 

Jsme velmi rádi, že i v oblasti vody jsou naše děti uvědomělé a tvůrčí. Děkujeme za jejich příspěvky, jejich aktivitu i práci, jejichž výsledky je možno si prohlédnout také v mezipatře budovy naší základní školy. 

Pozadu ovšem nezůstala ani naše škola mateřská. Zde si paní učitelky s dětmi povídaly o tom, jak je voda důležitá, jak ji chránit, přiblížily dětem koloběh vody a dokonce s dětmi vyrazily na "badatelskou" výpravu do přírody. Děkujeme.