Základní škola a Mateřská škola Janovice 
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace - Vítejte na našich internetových stránkách

Důležité 

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Janovice
pro šk. rok 2020/2021

Vážení rodiče předškoláků!

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se zápis k povinné školní docházce uskuteční v termínu 01. - 24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí a jejich zákonných zástupců.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání jsou ke stažení zde níže (pod tímto textem).

Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné provést v elektronické podobě, a to do datové schránky dané školy nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, případně prostřednictví České pošty.

Po doručení žádosti škola potvrdí zákonným zástupcům její přijetí telefonicky a přidělí k žádosti registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy, kde přijaté děti budou uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

V případě nepřijetí budou zákonní zástupci informováni v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.

Při podání žádosti o odklad školní docházky budou zákonní zástupci postupovat stejně, žádost o odklad povinné ŠD lze najít opět zde níže (pod tímto textem). K žádosti o odklad je nutné doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra).

Potřebné kontakty: 

datová schránka školy:           yybmdzw

e-mail školy:                             zsjanovice@cbox.cz

adresa školy:                           Janovice 410, 739 11

V Janovicích dne 23. 03. 2020

Mgr. Ivo Tošenovjan - ředitel školy 


Vážení rodiče!

Z důvodu úsilí o maximální naplnění doporučení Vlády České republiky o minimalizaci vzájemných setkání mezi lidmi jsou od dnešního dne, tedy 16. března 2020 Základní i Mateřská škola Janovice zcela uzavřeny, a to až do odvolání.

Předkládáme Vám potřebné tiskopisy Žádosti o ošetřovné, a to zvlášť pro MŠ a zvlášť pro ZŠ. Žádosti jsou již opatřeny razítkem školy i podpisem vedoucího pracovníka. Současně je vypsáno záhlaví dokumentu:

V případě dotazů volejte na telefonní číslo 777 687 773 (ředitel školy), nebo kontaktujte zástupce ředitele pro MŠ (viz kontakty na internetových stránkách školy).

Třídní učitelé žáků ZŠ Vám budou prostřednictvím e-mailu průběžně zasílat
podklady k samostudiu Vašich dětí.

Vážení rodiče předškoláků!

Předkládáme Vám rozhodnutí Ministerstva školství České republiky týkající se letošního zápisu dětí do 1. tříd základních škol:

Kdo jsme?

Co nabízíme?

V čem si věříme?

Jak to všechno začalo?

Naše zázemí

Nudu neznáme

Čeho se nebojíme?

Rádi se pochlubíme 

Dovolujeme si Vám předložit rozhovory s naší kolegyní Monikou Olšákovou, jež byly publikovány v médiích.

N O V I N K Y / A K T U A L I T Y

Informace o zápisu do mateřské školy pro příští školní rok včetně kritérií naleznete zde:


Prožili jsme:


Aktuálně pracujeme na rozsáhlejší změně fotogalerie Mateřské školy. Děkujeme za strpení. 

My, svět a náš život - Envofilmy našich žáků

Environmentální výchova je nedílnou součástí vzdělávání dětí na naší škole. I vzhledem k velmi rychle se měnícímu prostředí, v němž žijeme, považujeme nejen ochranu přírody, ale světa jako celku za velmi aktuální a důležitou. Dovolujeme si Vám předložit tři video snímky natočené našimi žáky od roku 2018 do roku 2019. První z nich s názvem Spotřební kocovina se zaměřuje na oblast zdravého životního stylu. Onen snímek se stal rovněž vítězným snímek soutěže Envofilm 2018, kterou pořádá Albrechtova střední škola v České Těšíně. Druhý snímek nazvaný Dříve vs. dnes je obrazem měnícího se způsobu života dnešní mladé generace oproti generacím dřívějším. Třetí film je pak zamyšlením a zároveň jakýmsi apelem na úbytek vody v naší krajině.  Uvědomujeme si, že svět se velmi rychle mění a že na ony změny je potřeba reagovat. Všechny snímky jsou zaměřeny nejen na oblast environmentální, ale rovněž na tzv. Cíle udržitelného rozvoje Organizace spojených národů, jež mají být naplněny do roku 2030 a které - mimo jiné - již několik let aplikujeme také do výuky.  

Kalendář akcí

Archiv článků


Dovolujeme si připomenout, že veškeré články o našich aktivitách, jež jsme prožili nejen
 v aktuálním školním roce, naleznete včetně fotogalerií zde: